Страница 1 от 1

Семеен хотел

МнениеПубликувано: 21 Юни 2009, 13:52
от Dublin
Каква е процедурата за отваряне на семеен хотел.
Ще е от типа "Селски туризъм",в район,които поне до скоро беше доста атрактивен за Британци.
Благодаря.

Хотел

МнениеПубликувано: 13 Ное 2011, 16:04
от Profesor
списък с документите и стъпките за откриване на Хотел има на: [изтрито от модератора]


От модератора: Моля, посочвайте връзка към друг сайт само ако се налага да посочите източник на допълнителна информация или да спазите авторското право. Т.е. трябва да пишете нещо полезно, а не само да публикувате препратки.

Re: Семеен хотел

МнениеПубликувано: 13 Яну 2014, 15:26
от svetlan
Със сигурност има доста етапа и вероятно за това до сега никой не е отговорил

Re: Семеен хотел

МнениеПубликувано: 14 Яну 2014, 17:22
от Ilijana
Dublin, това е информацията от Министерството на икономиката:


Категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт: Цветанка Баталова,Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова
Телефон: 032/ 347 540;032/347 539; 032/ 347 542; 032/ 347 522
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

Закон за туризма;
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката;
Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма;
Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Необходими документи за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

Заявление за категоризиране средство за подслон или място за настаняване или заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
Копия от документи за завършено образование, професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение към Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
Формуляр за определяне на категорията - по образец;
Копия от документите за собственост на обекта (при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи № и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител);
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Пълната информация е тук - http://www.mi.government.bg/bg/services ... c61-1.html

Re: Семеен хотел

МнениеПубликувано: 19 Фев 2014, 13:16
от ggladnichi
Много полезна информация :)

Re: Семеен хотел

МнениеПубликувано: 14 Мар 2014, 13:01
от silva
Ще е хубаво да предлага и преходи примерно с коне, по определени маршрути, някаква програма за запълване на деня. Те много харесват преходите с коне :)

Re: Семеен хотел

МнениеПубликувано: 14 Мар 2014, 18:02
от gechip
Определено много добра идея, хората от столицата ще са много очаровани. Можеш да им предложиш и различни игри на пейнбол!