biznes

Откъде да започнем. Всичко свързано със започването на бизнес.

biznes

Мнениеот anjelina » 01 Сеп 2010, 11:22

Zdraveitee!
Nujdaq se ot savet,jelaq da rabotq kato turoperator,kakvo trqbva za da zapo4na,kakvi sredstva 6te sa mi nujni kato na4alo?Molq ako nqkoi moje da mi razqsni ne6tata svarzani s tozi vid deinost da mi pi6e na e-mail. ani_g30@email.bg Blagodarq Vi.
anjelina
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 18 Мар 2009, 22:38


Мнениеот berov » 01 Сеп 2010, 17:28

Колежке ... не така на готово :)
Какъв опит имаш, за да се занимаваш с туроператорска дейност? Образование? Какво по-различно ще предложиш на пазара от сегашните фирми. Златното правило е да си различна с нещо и да го предлагаш силно.

... и пиши на кирилица :)

След регистрация на фирмата, осигуряване на помещение (собствено или под наем), обзавеждане, оборудване и преди рекламна кампания, ще трябва да се запознаеш с условията и да си извадиш удостоверение.

Процедурата е следната:

Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност

Процедурата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията по реда на тази процедура е основание за правомерно извършване на тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма и актовете по прилагането му.


Компетентен орган

Правомощията за регистрация, отказ за регистрация или заличаване на регистрация за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност принадлежат на министъра на икономиката.


Условия и ред за извършване на туристически дейности

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:
да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
да е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
да е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
- възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
- заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
- разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.
да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
да не е отнет лиценз/отнета регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.


Действие на процедурата и необходими документи

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление до министъра на икономиката по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:
удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
удостоверение, че лицето не в производство по несъстоятелност- оригинал или заверен препис и декларация, че не е в производство по ликвидация;
справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по предходната точка, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
копие на предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа дейност;
документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата, одобрена от Министерски съвет.


Подаване на заявлението

Заявлението с приложените към него документи се подава в Агенцията по туризъм. Ако заявителят е регистриран туроператор, за него съществува облекчена процедура за регистрация като туристически агент, при условие, че отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 от Закона за туризма. В този случай към заявлението за регистрация за туристически агент се прилагат само документите по чл.18, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗТ. Регистрацията се извършва по общия ред, но за разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат държавни такси.


Краен срок за приключване на процедурата

Крайният срок за произнасяне относно издаването или отказа за издаване на удостоверение за регистрация е два месеца от подаване на заявлението в Агенцията по туризма. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран.


Издаване на дубликат

Дубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадения лиценз. Обстоятелствата, при които е бил загубен или унищожен лицензът, се заявяват в писмената декларация до министъра на икономиката. За издаването на дубликат се заплаща такса по тарифата, одобрена от Министерски съвет.


Промяна на обстоятелства

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване, регистрираното лице уведомява министъра на икономиката в 14-дневен срок от промяната. Промяната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация. Такива обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти са:
регистрационен номер;
вид на туристическата дейност/дейности;
фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;
адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
код по БУЛСТАТ и данъчен номер;
име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца;
номер на заповедта на министъра на икономиката за регистрация и заличаване на регистрацията;
номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал.1 от ЗТ, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
наложени принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.


Основания за отказ на регистрация. Ред за обжалване на отказа на регистрация.

Ако кандидатът за регистрация не отговаря на условията и/или не представи някои от документите, които са необходими за поставяне начало на процедурата по регистриране и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност, Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) може да изготви мотивирано решение за отказ за регистрация, което да предостави на министъра на икономиката. Министърът, на това основание, може да откаже регистрацията на туроператора или туристическия агент. Отказът има форма на писмена мотивирана заповед, която може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд. По същият ред се обжалва и мълчаливия отказ за регистрация.

Заповедта за регистрация, съответно за отказ на регистрация, се съобщава на лицето, подало заявление, в тридневен срок от издаването й.

При отказ за регистрация документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането не се възстановява.


Заличаване на регистрация

Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на министъра на икономиката в следните случаи:
по искане на регистрираното лице;
при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;
по мотивирано предложение на ЕКРТТА и решение на органа, извършил регистрация:
а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;
в) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал.3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3 от ЗТ;
г) ако тур-операторът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1. Договорът за задължителна застраховка се сключва най-късно до 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация;
д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

Установяването на обстоятелствата за заличаване на регистрацията се извършва от контролните органи.

Със заличаване на регистрацията удостоверението за регистрация се обезсилва. При заличаване на регистрацията министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване, като на всеки 3 месеца публикува поне в два национални всекидневника списък на туроператорите със заличена регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Заповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.


Административно-наказателна отговорност

Извършването на туроператорска и туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация, представлява административно нарушение и подлежи на административно наказание:
глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв. - за физическите лица;
имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв. – за еднолични търговци и юридически лица.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за търговия и защита на потребителите, въз основа на които впоследствие се издава наказателно постановление. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Аватар
berov
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 156
Регистриран на: 02 Мар 2008, 14:19

savet

Мнениеот diksi2 » 04 Сеп 2010, 16:00

zdraveite,imam nujda ot savet!6te otvarqm magazin za alkohol cigari ,zaharni izdeliq.....no se 4ude ot kade 6te e po dobre da zarejdam,Metro ili mestnite skladove na edro?Bladodarq Vi!
diksi2
Нов
Нов
 
Мнения: 2
Регистриран на: 04 Сеп 2010, 15:41

Мнениеот berov » 05 Сеп 2010, 10:01

Дикси2, направи си нова тема!

Пиши на кирилица!

И не зареждай от Метро, борси и т. н., а от т. нар. търговски представители, защото ще си следят срокове, ще ти подменят некачествената или изтеклата стока, можеш да договориш условия, ще ти я карат на място и ако разбираш от ценообразуване, ще видиш, че цената на търговския представител (в годишния баланс) е по-изгодна от тази в Метро (примерно).
Аватар
berov
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 156
Регистриран на: 02 Мар 2008, 14:19

Мнениеот diksi2 » 09 Сеп 2010, 20:56

благодаря
diksi2
Нов
Нов
 
Мнения: 2
Регистриран на: 04 Сеп 2010, 15:41


Назад към Стартиране на собствен бизнес

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта