Как да регистрирате сами собствена фирма ?!?

Откъде да започнем. Всичко свързано със започването на бизнес.

Как да регистрирате сами собствена фирма ?!?

Мнениеот Mar7 » 12 Окт 2011, 11:52

Здравейте,

наскоро се регистрирах във форума.

Забелязах, че има доста питания относно регистрирането на собствена фирма и реших набързо да ви синтезирам основните стъпки :

1. Запазване на име на фирмата.

Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1 към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението. През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

Фирмата се изписва задължително на български език.

За София това става в Търговския Регистър (Централното управление се намира на София 1111, кв. „Гео Милев”,
ул. „Елисавета Багряна” №20 тел. 9486 181, факс: 9486 194, 9486 166, сайтът е http://www.brra.bg).
Първата ви работа е да посетите гише „Информация“, където да попитате какви документи трябва да подготвите и къде да ги подадете. За запазване на име на фирмата ще са ви необходими 50 лв и отделно още 2 лв такса от банката.

Стъпка 2: Подготвяне на необходимите за регистрация документи.

Основните документи, които ще ви трябват са договор на фирмата, учредителен АКТ протокол от общо събрание 1*(виж по долу), заявление за вписване от сайта на Агенцията по вписванията, декларация по чл. 142 по ТЗ (потърсете примери в интернет и сайта на Агенцията). Шаблони на необходимите документи можете да намерите на сайта на Търговския Регистър. След това подготвяте „Съгласие с образец на подпис“ за всеки един от съдружниците ако фирмата е ООД, ако е ЕООД ще ви е необходим вашия спесимен.

Стъпка 3: Откриване на набирателна сметка.

След като имате нотариално заверените документи, откривате набирателна сметка в банка по ваш избор. В нея набирате капитала на дружеството. Услугата е около 5 лв. Внасяте капитала на дружеството, който сте обявили в договора и в протокола (минималният капитал е 2 лв)

Стъпка 4: Изкарване на удостоверение за внесен капитал от банката, където сте открили набирателната сметка. Стандартната услуга струва 20 лв, като документът е готов на другия ден. Има и експресна поръчка, където можете почти ведната да се сдобиете с такова удостоверение.

Стъпка 5: Подаване на всички документи, включително удостоверението за внесен капитал, в Агенцията по вписванията. Цената на услугата е 160 лв. и 2 лв. такса към банката.

Стъпка 6: Обявяване на регистрацията на новата фирма.
Следите сайта на Търговския Регистър дали е излязла регистрацията на вашата фирма.Обикновено служителите ви казват кога ще ви излезе регистрацията най-често 2 до 5-6 работни дни.

Стъпка 7: Изкарване на удостоверение за вписване.
След като регистрацията на фирмата ви е готова, трябва да изкарате удостоверение от Агенцията по вписванията. Това ще ви струва 7 лв.

Стъпка 8: Печат на фирмата.
Избирате си фирма например "Офис 1", която да изработи печат на фирмата ви, според вашите предпочитания.Печатите са няколко модела по вид и форма, кръгал,объл-елипса,квадратен,правоъгален и тн.Поръчката става готова за около два дни като струваше 25-45 лв.

Стъпка 9: Откриване на раплащателна сметка на дружеството
(ако ви е необходима).
Заедно с печата отивате в някой клон на предпочитана от вас банка и откривате разплащателна сметка надружеството. Таксата е около 10 лв и се плаща еднократно. Таксата за поддръжка на сметката зависи от това дали ще получавате извлеченията по пощата или това ще става само електронно дали ще ползвате електронно банкиране или само ще искате за си проверявате баланса по сметката.Ако искате да ползвате електронно банкиране ще ви се наложи да си купите сертификат (ключ) плаща се на година.Но всяка банка си има различен начин на работа и подход с бизнес клиентите и различни такси,услуги и промоции.

Стъпка 10: Закриване на набирателната сметка.
(Всъщтност набирателната сметка може да я закриете и веднага след като сте изкарване удостоверение за внесен капитал от банката.)
След откриване на разплащателната сметка, закривате набирателната, а внесения капитал прехвърляте в
разплащателната сметка на дружеството.

Стъпка 11: Подаване на декларация за самоосигуряване.
Вече имате регистрирана фирма и всички управители в нея трябва да подадат декларация за самоосигуряващи се в общината по местоживеене.

Стъпка 12: Наемане на счетоводител.
Това беше само процедурата по регистрация на фирма. Оттук нататък е хубаво да имате счетоводител, който да ви помага с попълването на различни декларации, документи, да прави отчети и какво ли още не,
за да можете вие спокойно да се съсредоточите върху други важни неща, като успеха на вашия бизнес.


Успех :-)

Забележка :
цените и таксите са от преди 2 години, може и да имат някаква промяна, но процедурата и стъпките би трябвало да са същите !

Още един жокер.Примерен учредителен АКТ :


1*

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
“………………………” ЕООД

Днес, ……………….. 201…………..г.,
………трите имена на собственика…………………………………….., ЕГН .........................., лична карта № ........................., издадена на .......................... г. г. От МВР гр. ........................., с постоянен адрес област ........................, община ............................, гр. ........................ ул. ................................., наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”,
състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търгов-ския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на еднолич-ния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “............................” ЕООД, което се изписва и на латиница: ……………….. Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.
Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е област …………………., община …………, гр. ………………...
(2) Адресът на управление на дружеството е област ……………………., община ……………, гр. ......................, ул. .................................
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: ....................................................
........................изписва се точно предметът на дейност на дружеството като той трябва да е еднакъв с този изписан в решението за учредяване на дружеството .........................................................................................................................................................

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след полу-чаване на съответното разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
СРОК
Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност ..... (словом) лева, разпределен в ........ (словом) дяла; по ….... (словом) лева всеки един дял;
ЗАБЕЛЕЖКА: вписва се капиталът и дяловете, които са записани в решението за учредяване
(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търгов-ския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

АКО НЕ Е ВНЕСЕН ЦЕЛИЯТ КАПИТАЛ В ГОРНИЯТ ТЕКСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПИСАН РАЗМЕРА НА ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ И СРОКА, В КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ВНЕСЕ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ. СРОКЪТ ЗА ДОВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ ДВЕ ГОДИНИ.


Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е ...................трите имена на собственика....................., ЕГН .........................................
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:
1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.
Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала ............трите имена на собственика......................................., ЕГН ...............................

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако управителят е различен от собственика се посочват неговите имена и лични данни
.
(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.
(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон
ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са реше-нията за:
1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на пред-ставител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дру-жеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.
УПРАВИТЕЛ
Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните пра-вомощия:
1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружест-вото след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдруж-ници и съответно изменение на дяловете.
(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Тър-говския закон.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният соб-ственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.
Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:
1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акцио-нерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.


УЧРЕДИТЕЛ: …………………………..........
(.............................................)
Mar7
Баш кариериста
Баш кариериста
 
Мнения: 57
Регистриран на: 06 Окт 2011, 15:36
Местоположение: Куртово конаре


Каква фирма да регистрирам

Мнениеот редор » 12 Окт 2011, 17:20

Този въпрос задължително възниква в началото на всеки бизнес.
Но аз ще ви отговоря по различен начин (няма кой друг да ви го каже така): Регистрирането на фирма не е задължително за започването на дейност.

Зная, че едва ли сте чували (и не сте очаквали) такъв отговор, но това е напълно законно и ще ви обясня пътя, по който можете да минете:

1. Стартирате дейността си.

2. Приемате и изпълнявате всички поръчки, които са направени.

3. За първите случаи, за които ви поискат фактура – издавате такава, като се основавате на Закона за данъците върху доходите на физическите лица: всяко физическо лице, което изпълни поръчка или свърши работа, има право да издаде платежен документ (фактура) от свое име, като за идентификационен код на продавача/изпълнителя следва да посочи своя ЕГН.

4.
Ако случаите зачестят, регистрирате се като упражняващ свободна професия – само срещу 15 лв. (плюс 2 лв. за внасяне на таксата), в Агенцията по вписванията, при което ви се издава номер по БУЛСТАТ, който ви приравнява към фирмите – с пълното право да осъществявате дейност, да издавате фактури и да плащате данъци и осигуровки (тази регистрация обаче ви освобождава от ползването на касов апарат – един хубав бонус!).

5. В момента, в който привлечете съдружник (не е задължително това да стане в самото начало) или ако назначите персонал, можете да регистрирате Дружество по Закона за задълженията и договорите (гражданско дружество, както си го наричаме) – досущ като фирма, но регистрацията е само за 20 – 30 лева.

Повече в изданието на Редор: "Как да продавате по интернет"
http://redor.bg/#/Publications/scrollTo=2
или на и-мейл адреса ни.
Редор - вашият помощник в бизнеса
редор
Баш кариериста
Баш кариериста
 
Мнения: 49
Регистриран на: 28 Юли 2011, 09:26
Местоположение: София


Назад към Стартиране на собствен бизнес

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гостаcron