Страница 1 от 1

много въпроси за отварянето на магазин за продажба на тютюн

МнениеПубликувано: 14 Дек 2011, 19:27
от svetlin.nikolaev
Вече знам каква ми е идеята за бизнес но проблема ми е че нз от каде да почна освен как се регистрира фимра и затова си миля за акъл за следните докоменти и разрешителни (смисал каде се ходи и какви инстетуции ми трябват :
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено от лицето копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. заверено от лицето копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – тази точка е отменена с промени в ЗДДС и следва да се пропусне в комплекта документи;
4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона (лицата не са осъждани за престъпление от общ характер), а ако лицата не са български граждани - декларация;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона ( лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори);
7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
8. точен адрес и вид на обекта;
9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
12. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;
13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;
14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в случай че има такова.

МнениеПубликувано: 19 Дек 2011, 17:49
от stasa
Фирмата можеш да си я регистрираш сам... лесно е.Трябва да си купиш и фискално у-во, като фирмата която ще ти го продаде, ще ти го регистрира.Също и печат трябва да си направиш...Кажи конкретно какво те интересува?