Страница 1 от 1

Нова добра програма за финансиране

МнениеПубликувано: 06 Авг 2007, 12:50
от Кака Мара
В момента има добра нова възможност за финансиране: стартира нова програма за финансиране на микро, малки и други предприятия - Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". На дадения етап работодателите могат да кандидатстват с проекти за безвъзмездно или частично /до 90%/ финансиране на дейностите по обучението и квалификацията на персонала си /в т.ч. езикова подготовка и компютри/ и др.
По-подробна информация можете да видите тук:
http://www.az.government.bg/internal.as ... RD/HRD.htm

График на информационните срещи, на които можете да отидете и без покана:
http://www.az.government.bg/EFunds/OPHR ... s_2101.pdf

МнениеПубликувано: 06 Авг 2007, 14:50
от zubeid
Програмата изглежда много добра. :D Наистина има възможност за безвъзмездно финансиране. Само големите предприятия трябва да обезпечават и собствено финансиране /максимума май е 30%/. По-дребните фирми нищо не влагат като собствени средства. Кандидатстването е до 1 октомври 2007 г.

МнениеПубликувано: 09 Авг 2007, 10:17
от Ilijana
Още малко информация:

2. Специфични критерии за допустимост

Допустими бенефициенти /кой може да се включи в Програмата/
Образователни институции;
Обучаващи институции/ организации;
Работодатели;
Социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови организации, съюзи на работници и служители.

Допустими дейности
Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, вкл. въвеждащо обучение на заетите лица;
Предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии;
Предоставяне на чуждоезиково обучение;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции;
Провеждане на съвместни действия на социалните партньори за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията, чрез квалификация и обучения.
Минимални изисквания:
продължителност на обучението – не по-малко от 150 часа за всички крайни бенефициенти;
минимален брой лица, обслужени по договор – не по малко от 30;
придобита квалификационна степен, част от професия или други умения, в т.ч. ключови умения, удостоверени чрез съответен документ (съгласно действащото национално законодателство);
запазване на заетостта на крайните бенефициенти, минимум една година след обучението.

Допустими целеви групи (крайни бенефициенти)
Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица
Минимален размер на помощта Не е приложимo
Максимален размер на помощта максимално допустимата цена за един обучаем (краен бенефициент) не може да надхвърля - 925 лева;
максималната стойност на един проект не може да надхвърля 200 000 евро съгласно Регламент (ЕС) No 1998/2006 от 15 декември 2006 относно прилагането на членове 87 и 88 от договора за минималната помощ.

Съфинансиране от страна на бенефициента
За крайни бенефициенти (заети лица) в микро и малки предприятия - без съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя.
За крайни бенефициенти (заети лица) в средни предприятия - съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя – 20%.
За крайни бенефициенти (заети лица) в големи предприятия - съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя – 30%.

Съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавната помощ
В съответствие с посочения максимален размер на помощта, съгласно Регламент 1998/2006г. и ЗДП

Допустими разходи
Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1081/2006, 1083/2006 и проектопостановлението за допустимите разходи на ОП "РЧР"

http://www.az.government.bg/internal.as ... g_Comp.htm

up !!

МнениеПубликувано: 22 Апр 2009, 20:42
от bcde605