Страница 1 от 1

Защита на служител

МнениеПубликувано: 22 Яну 2009, 15:28
от mgeorgieva
По кой чл. от закон,кодекс или др. нормативен акт може да се подведе ръководител за неспазване на редица наредби, чрез които е нарушил правото на работа на служителя и му е прекратил служебното правоотношение. Искам да заведа дело за нанесени материални щети. Имам много доказателства. Дайте съвет или препоръчайте много опитен адвокат, защото по ЗДСл е много по-лесно да те съкратят.

Re: защита на служител

МнениеПубликувано: 22 Яну 2009, 18:42
от Ilijana
Здравейте, mgeorgieva!

mgeorgieva написа:По кой чл. от закон,кодекс или др. нормативен акт може да се подведе ръководител за неспазване на редица наредби, чрез които е нарушил правото на работа на служителя и му е прекратил служебното правоотношение.

Служебните правоотношения на държавните служители се регулират от Закона за държавниа служител. Съгласно Глава 10, споровете трябва да се решават по съдебен път:

Глава девета.
СПОРОВЕ

Подсъдност
Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., а относно замяната на думата "окръжния" с "административния" - в сила от 01.03.2007 г.) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност са подсъдни на административните съдилища или Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в зависимост от органа, издал съответния акт.

(2) Обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение.

Имуществени спорове
[Препратки от практика] [Препратки от статии]
Чл. 125. Имуществените спорове по този закон се предявяват в 3-годишен срок по общия исков ред.

Безплатно производство
[Препратки от практика]
Чл. 126. По производствата по тази глава не се събират държавни такси.


Не сте посочили, какво е основанието за прекратяването на служебното Ви правоотношение, каква оценка сте получили при ятестацията и за какви имуществени щети говорите?

mgeorgieva написа: Искам да заведа дело за нанесени материални щети. Имам много доказателства.

Мисля, че ако имате доказателства за нарушения, извършвани от държавни служители от неадминистративно, а криминално естество, трябва да се обърнете в полицията или в прокуратурата. Ако нарушенията са от административен характер - трябва да се действа "по ред" - първо да комуникирате с органа по назначаване, след това с висшестоящия орган и т.н. Държавните структури имат вътрешни проверяващи органи, които се занимават с подобни въпроси.