Как да помогна на колега ?

Въпроси всякакви - отговори полезни.

Как да помогна на колега ?

Мнениеот Galy-07 » 16 Ное 2007, 16:07

Здравейте!
Моля Ви за съвет. Работя във фирма с централен офис в областен град. Съвсем наскоро направиха внезапна проверка на всички служители и се оказа, че един от колегите е допуснал нарушение. Може би да е за назидание, но мярката която предприе ръководството..... Личното ми мнение е, че това е много крайна мярка, тъй като сме констатирали същите нарушения от страна на наши клиенти (служителите също сме клиенти на фирмата) и процедурата е била доста далеч по-лека от споменатото. Разбирам, че вината на колегата е непростима, че трябва да бъде наказан, но можеше да бъде наложена обичайната санкция. Иска ми се да му помогнем, да предприемем нещо с останалите колеги в негова защита, макар и минимално, но не знаем как. Прекият ни началник, не съм съвсем сигурна, може също да ни подкрепи. Посъветвайте ме, възможно ли е въобще да повлияем на ръководството и как да го направим. Мисля, че колегата ни го заслужава - трудолюбив и добър човек е, едва ли ще допусне подобно нарушение за в бъдеще.
Предварително благодаря.
Последна промяна Galy-07 на 19 Ное 2007, 20:43, променена общо 1 път
Аватар
Galy-07
Напреднал кариерист
Напреднал кариерист
 
Мнения: 15
Регистриран на: 23 Окт 2007, 21:22


Мнениеот Ilijana » 16 Ное 2007, 16:41

Мисля, че винаги е возможно да подкрепите колегата, ако сте сигурни, че той заслужава вашата подкрепа. Можете да се съберете и да кажете на ръководството какво мислите по въпроса.

НО, ако нарушението е сериозно и работодателят има право да уволни нарушителя, нищо не можете да направите.

Изненадана съм от размера на глобата!! Какви заплати ви плащат, за да могат да налагат такива глоби? От какво естество е нарушението на колегата? Присвояване на пари? Рушвет?
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата

Мнениеот Galy-07 » 16 Ное 2007, 17:05

Благодаря за отговора.
Нарушението е присвояване, но не на пари. Съжалявам, но не мога да назовавам нещата с истинските им имена. Мога да спомена само, че за подобно нарушение сме налагали глоба до 500 лв. Може би ръководството изхожда от това, че нарушителят е служител, по този начин подронва имиджа на предприятието и глобата от ... ще служи за урок на останалите. Колегата ми наистина е добър човек и заслужава подкрепата ни.
Последна промяна Galy-07 на 19 Ное 2007, 20:47, променена общо 1 път
Аватар
Galy-07
Напреднал кариерист
Напреднал кариерист
 
Мнения: 15
Регистриран на: 23 Окт 2007, 21:22

Мнениеот Ilijana » 16 Ное 2007, 17:09

Май ще се наложи да поразгледаме Кодекса на труда. Не ми се вярва, че работодателят може да налага глоби 10 пъти по-големи от заплатата /стига това не е сумата на присвоеното, но дори и в този случай работата става чрез съд/.

А какво казва колегата по въпроса?
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата

Мнениеот Galy-07 » 16 Ное 2007, 17:49

Днес му съобщиха за размера на глобата, не е на себе си. Признава, че е виновен, но такава сума никой от колегите не очакваше. Аз все пак ще се опитам да разбера какъв е размера на присвоеното ( то всъщност не може точно да се измери), но ми се струва, тъй като е по-обикновен човек (работник) и не знае как да предприеме нещо в своя защита, ще настояват да плати сумата.
Доста е объркан, дори не може да мисли нормално.
Аватар
Galy-07
Напреднал кариерист
Напреднал кариерист
 
Мнения: 15
Регистриран на: 23 Окт 2007, 21:22

Мнениеот Ilijana » 16 Ное 2007, 22:00

Цитирам кодекса на труда:

Имуществена отговорност на работника или служителя (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Обсег на имуществената отговорност
Чл. 203. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят отговаря имуществено съобразно правилата на тази глава за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения.
(2) За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Имуществената отговорност на работника или служителя се прилага независимо от дисциплинарната, административнонаказателната и наказателната отговорност за същото деяние.

Изключване на отговорността
Чл. 204. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Вреда, която подлежи на обезщетяване
Чл. 205. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) .
(2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й.

Размер на отговорността
Чл. 206. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) За вреда, причинена на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.
(2) Когато вредата е причинена от ръководител, включително и от непосредствен ръководител, при или по повод упражняване на ръководните му функции, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение.
(3) Отговорността е в размерите по предходните алинеи и когато работодателят е обезщетил трети лица за вреди, причинени от работника или служителя при същите условия.

Размер на отговорността за вреда, причинена при отчетническа дейност
Чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя:
1. в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение;
2. за липса - в пълен размер заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването на липсата.
(2) Лицата, които са получили нещо без основание от причинителя на щетата или са се възползували от увреждането по т. 1 на предходната алинея, дължат солидарно с причинителя на вредата връщане на полученото до размера на обогатяването освен в случаите по чл. 271, ал. 1. Лицата дължат връщане и на полученото по дарение от причинителя на вредата, когато дарението е със средства, извлечени от причинената вреда.
(3) Исковете по т. 2 на ал. 1 и по ал. 2 се погасяват с изтичането на 10-годишна давност от деня на причиняването на вредата.
(4) Със закон могат да се установяват и други случаи на пълна имуществена отговорност.

Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители
Чл. 208. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато вредата е причинена от няколко работници или служители, те отговарят:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) в случаите на ограничена отговорност - съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато то не може да бъде установено - пропорционално на уговореното им месечно трудово възнаграждение. Сборът на дължимите от тях обезщетения не може да надвишава размера на вредата;
2. в случаите на пълна отговорност - солидарно.

Бригадна отговорност
Чл. 209. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Бригадна отговорност за липса може да се поеме с писмен договор, сключен между работодателя и работниците или служителите, които общо или на смени извършват отчетническа дейност. Когато не може да се установи конкретният причинител, обезщетението се разпределя между работниците или служителите, подписали договора, съразмерно на получената брутна работна заплата за периода от време, за който е установена липсата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Осъществяване на ограничената имуществена отговорност
Чл. 210. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) В случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Когато вредата е причинена от ръководителя на предприятието, заповедта се издава от съответния по-горестоящ орган, а ако няма такъв - от колективния орган за управление на предприятието.
(2) Заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й, а когато вредата е причинена от ръководител или при извършване на отчетническа дейност - в 3-месечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Ако в срока по предходната алинея работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) В случаите, когато поради прекратяване на трудовото правоотношение или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки по реда на предходната алинея, въз основа на заповедта на работодателя или на органа по изречение второ на ал. 1 се издава изпълнителен лист по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 1996 г.)

Осъществяване на пълната имуществена отговорност
Чл. 211. Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред.
В тези случаи удръжки могат да се правят само въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Прилагане на гражданския закон
Чл. 212. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За неуредените в тази глава въпроси по имуществената отговорност на работодателя за причиняване на смърт или увреждане на здравето на работника или служителя, както и по имуществената отговорност на работника или служителя към работодателя, се прилага гражданският закон.
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата


Назад към Практически съвети на Кариеристката Кака Мара

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта